torsdag 14. januar 2010

Referat fra Årsmøte

Referat frå årsmøte i Tana kjøre- og rideklubb
Tirsdag 12. januar 2010 kl. 18.00, på Tana videregående skoleSaker:
1) Godkjenning av stemmeberettigede
Tilstede: Laila Johannessen, Mette Andersen, Susanne Riel, Siren Helistø, Helene Tapio Berg, Eva Johanne Berg, Siv Anita Pedersen, Anita Hammer, Mette Lillebostad, Moy Susanne Birkenes og Eva Britt Birkenes. Hanne og Kaisa var gode støttespillere.

2) Godkjenning av innkalling og saksliste
Det kom ingen kommentarer til innkalling om saksliste

3) Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Møteleder - forslag: Mette Lillebostad
Referent - forslag: Eva Britt Birkenes
Protokollunderskrivere – forslag: Eva Johanne Berg og Siv Anita Pedersen

Vedtak: Enstemmig som forslaget

4) Godkjenning av årsmelding
Avtroppende leder, Moy, leste opp årsmeldingen.

Vedtak: Årsmeldingen godkjent uten kommentarer.

5) Godkjenning av revidert regnskap
Anita gikk gjennom regnskapet. Revisor hadde ingen kommentarer til regnskapet.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner det reviderte regnskapet.

6) Innkomne saker:
a) Ridehallen – info om status
Styret informerte om status for arbeidet så langt. Ridehallen ble forhåndsgodkjent av departementet 11.10.10. Målet er å gjøre ferdig søknad om tippemidler i løpet av inneværende uke. Totalt budsjett for ominnredning av Klubben har pr dato fått kr 50 000,- til bygging av vant og kr 20 000,-. Budsjett for hallen totalt kr 1,3 mill. Det er Tanahall AS som søker spillemidler. Årsak til dette er at Tanahall AS får mva tilbake. En forhåndsgodkjenning betyr at klubben nå kan begynne arbeidet med å innrede hallen. Dette vil medføre en del dugnadsarbeid framover. Det å delta på dugnad er en del av å være medlem i en klubb. Spørsmål fra medlemmene om hvordan klubben skal håndtere dugnadstimer framover. Skal de som velger bort å møte måtte betale for dette? Dette ble diskutert og det ble utformet et tilleggsforslag til vedtak i saken. Spørsmål om dugnadstimene regnes pr medlem (inkludert familiemedlemmer) eller pr hovedmedlem i klubben. Enighet om at det regnes pr hovedmedlem evt pr aktivt medlem i klubben.
Det opprettes en hallkomite på 2 personer fra TKR: Anita og Laila. Komiteen leder fremdriften av arbeidet med hallen, som sammen med Ulf Ballo, som er leder for Tanahall AS.

Forslag til vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å ta avgjørelser vedr. ferdigstillelse av ridehall og tilhørende økonomi

Tilleggsforslag til vedtaket som framkom under diskusjon i årsmøtet: De som ikke har mulighet til evt. velger bort å delta på dugnader, må betale en pris til klubben. Klubbstyret innhenter priser fra klubber som har denne ordningen, og setter en pris pr arbeidstime og et minste dugnadstimetall for hver enkelt medlem. Styret sender ut som forslaget som informasjon til alle klubbens medlemmer, så snart dette er fastsatt. Medlemmene gis da frist på 14 dager til skriftlig utmeldelse av klubben, om de ikke kan godta forslaget.

Vedtak: Enstemmig som forslag med tilleggsforslag

7) Fastsetting av kontingent for 2011
Forslag til vedtak: Samme som 2009. 350 kr for enkeltmedlemmer og 450 kr for familiemedlemskap. Dette forutsetter at ikke rytterkretsen / rytterforbundet øker pris.

Vedtak: Enstemmig som forslaget

8) Terminliste - aktiviteter i 2010
Forslag til arrangement:
- Knøttecup med feltrittkurs
- Lotteri for å skaffe klubbens egenandel i ridehallprosjektet.

Diskusjon om aktiviteter kommende år.

Pris og premier på lotteri ble diskutert. Prisen pr lodd må ikke bli for høy. Styret jobber videre med priser og gevinster.

Når det gjelder Knøttecup forsøker styret å finne en ledig helg i terminlista og en TD som kan stille opp den helga. Noen trenger Grønt kort. En ide med kurs i forkant av Knøttecupen


Ønskelig med klubbkvelder med temamøter.

Innspill fra andre klubber om at de er interessert i at klubben arrangerer stevne under Skippagurrafestivalen. Dette faller sammen med KM i dressur. Det kom også innspill fra årsmøtet med ønske om klubbstevner.

Ellers er alle medlemmer som i fjor, velkommen til å ta initiativ til aktiviteter.

Styret utarbeider en terminliste for klubben, men arbeid med ridehall prioriteres.

9) Valg av nytt styre
a) Leder: Forslag: Mette Lillebostad (valgt for 1 år)
Vedtak: Enstemmig som forslaget

b) Nestleder: Forslag: Moy Susanne Birkenes (valgt for 2 år)
Vedtak: Enstemmig som forslaget

c) Kasserer: Forslag: Anita Hammer (valgt for 2 år)
Vedtak: Enstemmig som forslaget

d) Styremedlem (sekretær): Forslag: Håkon Kjølås (valgt for 2 år)
Vedtak: Enstemmig som forslaget

e) Styremedlem: Forslag: Tom Tapio (valgt for 2 år)
Vedtak: Enstemmig som forslaget

f) 1 varamedlem: Forslag: Målfrid Helistø (valgt for 2 år)
Vedtak: Enstemmig som forslaget

g) 2 revisorer: Forslag: Dag Flage og Martin Ellefsen
Vedtak: Enstemmig som forslaget

h) NRYFs ungdomsrepresentant Forslag: Helene Tapio Berg
Vedtak: Enstemmig som forslaget

i) Representanter idrettsrådet, idrettskretsen og rytterkretsen
Forslag: Styret utnevner representanter til ulike råd og utvalg
Vedtak: Enstemmig som forslaget

j) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte
Forslag: Leder: Eva Britt Birkenes
Medlemmer: Eva Johanne Berg og Susanne Riel
Varamedlem: Mette Andersen
Vedtak: Enstemmig som forslaget

k) Ansvarlig for Vangen Forlag: Even Berg
Vedtak: Enstemmig som forslaget

l) Internettredaktør nettsida: Forlag: Tonje Kristine Halvari
Vedtak: Enstemmig som forslaget


Tana 12.01.1Eva Britt Birkenes Eva Johanne Berg Siv Anita Pedersen
Referent Protokollunderskrivere

onsdag 6. januar 2010

Årsmelding 2009

Årsmelding for Tana kjøre- og rideklubb 2009


Følgende har hatt verv i Tana kjøre- og rideklubb i 2009:
Leder: Moy Susanne Birkenes
Nestleder/kasserer: Anita Hammer Guttormsen
Styremedlem: Mette Lillebostad
Styremedlem: Marte J. Berg
Styremedlem: Birgit Ingebrigtsen
Varamedlemmer: Marianne Johannessen
Eva J. Berg
Camilla Jakola
Valgkomité inkl vara: Eva Britt Birkenes
Eva J. Berg
Kirsi Pettersen
Revisorer: Dag Flage
Martin Ellefsen
NRYF ungdomskontakt: Marte J. Berg
Ansvarlig for Vangen: Even Berg

Hva skjedde i 2009?

Klubben hadde 58 medlemmer i 2009, av dette 12 familiemedlemskap. Det har vært avholdt 3 styremøter og 10 ”hallmøter”.

Januar/Februar:
Þ Mette var på sprangdommerkonferanse.
Þ Årsmøtet ble avholdt 26.01
Þ Kretstinget var 31.01 og 01.02. Der var også HorsePro kurs. Anita, Mette, Moy og Eva B var der

Mars:
Þ Rytterting 14.03. Birgit representerte klubben.
Þ 21.-22.03 var det trenerseminar med Christopher Hess. Anita var med på det.

April:
Þ DDA kurs i Hammerfest 25-26.04. Anita og Tonje deltok og bestod J

Mai:
Þ Feltritt-trening på Vangen med regiontrener Agnethe Hansen 29.05
Þ Knøttecup på Vangen 30.05. Det var 15 startende. 5 i ponniklassen og 10 i hesteklassen.
Juni:
Þ D stevne i sprang i Hammerfest 06.06. Marte/Sony og Second Decade, og Siren/Nymoen Kikki deltok
Þ D stevne i dressur i Vadsø 13.06. Anita/Antina deltok
Þ D stevne i sprang i Alta 13.06. Helene/Ghana Alfarvad Z deltok
Þ D stevne i dressur i Levajok 20.06. Anita/Antina og Moy/Royal deltok
Þ Ishavshoppet i Tromsø 26-28.06. Siren/Nymoen Kikki og Marte/Sony deltok. Individuelt og NNM lag.

Juli:
Þ Kretstrening i dressur i Sør Varanger 01.07-05.07, med Ann Cathrin Lübbe og Marte Teigen. Anita/Antina og Moy/Royal deltok
Þ D stevne i dressur i Sør Varanger 31.07 (kvalifisering til KM). Anita/Antina og Moy/Royal deltok

August:
Þ KM dressur Sør Varanger 01.08-02.08. Anita/Antina og Moy/Royal deltok
Þ D stevne i dressur i Levajok 15.08. Anita/Antina var med
Þ UK stevne i sprang i Levajok 16.08.09 Helene/Ghana Alfarvad Z deltok
Þ NNM Dressur i Evenskjær, Troms, 22.08-23.08. Moy/Royal deltok

September:
Þ KM i sprang i Buskerud/Telemark/Vestfold. Marte/Second Decade startet jr. lag for Grenland Ryttersportsklubb. Etter dette har hun fortsatt å starte for Grenland Ryttersportsklubb.
Þ D stevne i sprang i Hammerfest 18-19.09. Siren/Sony og Nymoen Kikki, og Helene/Ghana Alfarvad Z deltok.
Þ D stevne i dressur i Hammerfest 20.09. Moy/Royal deltok

November:
Þ Laila tok fagbrev som hovslager. Gratulere til henne – og oss som har god bruk for hennes kompetanse

Resultater
Flere ekvipasjer har, i år som i fjor, oppnådd gode resultater i året som har gått. Gratulere til alle dere som har vært ute og representert klubben i 2009!

De beste regionale resultatene har vært:
o 5. plass i NNM sprang lag, ponni – Siren og Marte
o 1. og 3. plass i KM dressur, senior – Moy og Anita
o 1. plass NNM i dressur, senior - Moy

Dugnader
Vi hadde 1 dugnad i 2009. Hovedfokuset var å klargjøre feltrittsløypa før knøttecupen. Tusen takk til alle dere som var med å hjalp til!

Internettside:
Tonje har opprettet en bloggside for klubben, http://tanakjoreogrideklubb.blogspot.com/.

Ridehall:
Styret har jobbet jevnt med ridehallprosjektet gjennom hele høsten. Vi har i samarbeid med Tana Hall AS, sendt inn søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av ridehallprosjektet, for søknad om spillemidler. Så snart forhåndsgodkjenningen er klar kan vi gå i gang med ombygging av hallen.

Styret har søkt midler fra ulike pengepotter til delfinansiering av ridehallen. Pr dato har vi fått kr 50 000,- fra Sparebank1 som delfinansiering til bygging av vant og kr 20 000,- til handikaptilpasning av toalett og garderobe i hallen.


Det sittende styret gikk inn i året under forutsetning av at det ikke skulle være noen krav om masse arrangement i 2009. Om noen ønsket arrangement, var det fritt fram for hvert enkelt medlem å ta initiativ til dette. Av oversikten ovenfor, ser vi at det tross alt har vært en del aktivitet – både lokalt og regionalt. En liten blomst med tusen takk til alle medlemmer for representasjon og samarbeid i året som har gått!


Tana 04.01.10Moy Susanne Birkenes Mette Lillebostad
Leder Styremedlem

Saksliste til årsmøte i Tana kjøre- og rideklubb

Saksliste til årsmøte i Tana kjøre- og rideklubb
Tirsdag 12. januar 2010 kl. 18.00, på Tana videregående skole

Saker:
1) Godkjenning av stemmeberettigede
(medlemmer under 15 år har talerett men ikke stemmerett)

2) Godkjenning av innkalling og saksliste

3) Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4) Godkjenning av årsmelding

5) Godkjenning av revidert regnskap

6) Innkomne saker:
a) Ridehallen – info om status
Forslag til vedtak: årsmøtet gir styret fullmakt til å ta avgjørelser vedr. ferdigstillelse av ridehall og tilhørende økonomi

7) Fastsetting av kontingent for 2011
Forslag til vedtak: Samme som 2009. 350 kr for enkeltmedlemmer og 450 kr for familiemedlemskap. Dette forutsetter at ikke rytterkretsen / rytterforbundet øker pris.

8) Terminliste - aktiviteter i 2010
Forslag til arrangement:
- Knøttecup med feltrittkurs
- Lotteri for å skaffe klubbens egenandel i ridehallprosjektet

9) Valg av nytt styre
a) Leder
b) Kasserer
c) Sekretær
d) Styremedlem
e) 1 varamedlem
f) 2 revisorer
g) NRYFs ungdomsrepresentant
h) Representanter idrettsrådet, idrettskretsen og rytterkretsen
i) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte
j) Ansvarlig for Vangen

Tana 04.01.10 Anita, Mette og Moy