torsdag 14. januar 2010

Referat fra Årsmøte

Referat frå årsmøte i Tana kjøre- og rideklubb
Tirsdag 12. januar 2010 kl. 18.00, på Tana videregående skoleSaker:
1) Godkjenning av stemmeberettigede
Tilstede: Laila Johannessen, Mette Andersen, Susanne Riel, Siren Helistø, Helene Tapio Berg, Eva Johanne Berg, Siv Anita Pedersen, Anita Hammer, Mette Lillebostad, Moy Susanne Birkenes og Eva Britt Birkenes. Hanne og Kaisa var gode støttespillere.

2) Godkjenning av innkalling og saksliste
Det kom ingen kommentarer til innkalling om saksliste

3) Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Møteleder - forslag: Mette Lillebostad
Referent - forslag: Eva Britt Birkenes
Protokollunderskrivere – forslag: Eva Johanne Berg og Siv Anita Pedersen

Vedtak: Enstemmig som forslaget

4) Godkjenning av årsmelding
Avtroppende leder, Moy, leste opp årsmeldingen.

Vedtak: Årsmeldingen godkjent uten kommentarer.

5) Godkjenning av revidert regnskap
Anita gikk gjennom regnskapet. Revisor hadde ingen kommentarer til regnskapet.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner det reviderte regnskapet.

6) Innkomne saker:
a) Ridehallen – info om status
Styret informerte om status for arbeidet så langt. Ridehallen ble forhåndsgodkjent av departementet 11.10.10. Målet er å gjøre ferdig søknad om tippemidler i løpet av inneværende uke. Totalt budsjett for ominnredning av Klubben har pr dato fått kr 50 000,- til bygging av vant og kr 20 000,-. Budsjett for hallen totalt kr 1,3 mill. Det er Tanahall AS som søker spillemidler. Årsak til dette er at Tanahall AS får mva tilbake. En forhåndsgodkjenning betyr at klubben nå kan begynne arbeidet med å innrede hallen. Dette vil medføre en del dugnadsarbeid framover. Det å delta på dugnad er en del av å være medlem i en klubb. Spørsmål fra medlemmene om hvordan klubben skal håndtere dugnadstimer framover. Skal de som velger bort å møte måtte betale for dette? Dette ble diskutert og det ble utformet et tilleggsforslag til vedtak i saken. Spørsmål om dugnadstimene regnes pr medlem (inkludert familiemedlemmer) eller pr hovedmedlem i klubben. Enighet om at det regnes pr hovedmedlem evt pr aktivt medlem i klubben.
Det opprettes en hallkomite på 2 personer fra TKR: Anita og Laila. Komiteen leder fremdriften av arbeidet med hallen, som sammen med Ulf Ballo, som er leder for Tanahall AS.

Forslag til vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å ta avgjørelser vedr. ferdigstillelse av ridehall og tilhørende økonomi

Tilleggsforslag til vedtaket som framkom under diskusjon i årsmøtet: De som ikke har mulighet til evt. velger bort å delta på dugnader, må betale en pris til klubben. Klubbstyret innhenter priser fra klubber som har denne ordningen, og setter en pris pr arbeidstime og et minste dugnadstimetall for hver enkelt medlem. Styret sender ut som forslaget som informasjon til alle klubbens medlemmer, så snart dette er fastsatt. Medlemmene gis da frist på 14 dager til skriftlig utmeldelse av klubben, om de ikke kan godta forslaget.

Vedtak: Enstemmig som forslag med tilleggsforslag

7) Fastsetting av kontingent for 2011
Forslag til vedtak: Samme som 2009. 350 kr for enkeltmedlemmer og 450 kr for familiemedlemskap. Dette forutsetter at ikke rytterkretsen / rytterforbundet øker pris.

Vedtak: Enstemmig som forslaget

8) Terminliste - aktiviteter i 2010
Forslag til arrangement:
- Knøttecup med feltrittkurs
- Lotteri for å skaffe klubbens egenandel i ridehallprosjektet.

Diskusjon om aktiviteter kommende år.

Pris og premier på lotteri ble diskutert. Prisen pr lodd må ikke bli for høy. Styret jobber videre med priser og gevinster.

Når det gjelder Knøttecup forsøker styret å finne en ledig helg i terminlista og en TD som kan stille opp den helga. Noen trenger Grønt kort. En ide med kurs i forkant av Knøttecupen


Ønskelig med klubbkvelder med temamøter.

Innspill fra andre klubber om at de er interessert i at klubben arrangerer stevne under Skippagurrafestivalen. Dette faller sammen med KM i dressur. Det kom også innspill fra årsmøtet med ønske om klubbstevner.

Ellers er alle medlemmer som i fjor, velkommen til å ta initiativ til aktiviteter.

Styret utarbeider en terminliste for klubben, men arbeid med ridehall prioriteres.

9) Valg av nytt styre
a) Leder: Forslag: Mette Lillebostad (valgt for 1 år)
Vedtak: Enstemmig som forslaget

b) Nestleder: Forslag: Moy Susanne Birkenes (valgt for 2 år)
Vedtak: Enstemmig som forslaget

c) Kasserer: Forslag: Anita Hammer (valgt for 2 år)
Vedtak: Enstemmig som forslaget

d) Styremedlem (sekretær): Forslag: Håkon Kjølås (valgt for 2 år)
Vedtak: Enstemmig som forslaget

e) Styremedlem: Forslag: Tom Tapio (valgt for 2 år)
Vedtak: Enstemmig som forslaget

f) 1 varamedlem: Forslag: Målfrid Helistø (valgt for 2 år)
Vedtak: Enstemmig som forslaget

g) 2 revisorer: Forslag: Dag Flage og Martin Ellefsen
Vedtak: Enstemmig som forslaget

h) NRYFs ungdomsrepresentant Forslag: Helene Tapio Berg
Vedtak: Enstemmig som forslaget

i) Representanter idrettsrådet, idrettskretsen og rytterkretsen
Forslag: Styret utnevner representanter til ulike råd og utvalg
Vedtak: Enstemmig som forslaget

j) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte
Forslag: Leder: Eva Britt Birkenes
Medlemmer: Eva Johanne Berg og Susanne Riel
Varamedlem: Mette Andersen
Vedtak: Enstemmig som forslaget

k) Ansvarlig for Vangen Forlag: Even Berg
Vedtak: Enstemmig som forslaget

l) Internettredaktør nettsida: Forlag: Tonje Kristine Halvari
Vedtak: Enstemmig som forslaget


Tana 12.01.1Eva Britt Birkenes Eva Johanne Berg Siv Anita Pedersen
Referent Protokollunderskrivere

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Du er velkommen til å skrive en liten hilsen eller kommentar til oss:)

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.