tirsdag 28. april 2015

Skal du ut å starte stevner i Sverige og/eller Finland denne sesongen?

Om du har tenkt eller har planer om det, så gi beskjed til Laila.  mob. 918 20 483
Hun vil prøve å få en oversikt over  hvor mange det er aktuelt for  og om det er interesse for  kjøp av felles carnet.
 
 
 
 

mandag 27. april 2015

Trening med Ann Cathrin Lübbe 12.-14. juni

Da er det klart for påmelding til neste trening med Ann Cathrin Lübbe, som blir avholdt 12. - 14.juni. (Det er bare litt over 6 uker til 
smile emoticon )
Påmelding til moy_susanne@hotmail.com, tlf 46419273, eller PM på Facebook.
Prisen blir som tidligere, kr 1700,- der depositum på kr 500,- betales innen 1 uke etter påmelding/bekreftet plass, og resterende innen 2 uker før treningen starter (29.05). Betales til klubbens kontonr. 4944 08 00326, merkes med AC trening.
Vi gleder oss til trening smile emoticon
smile emoticon

tirsdag 21. april 2015

Referat fra styremøte i Tana kjøre- og rideklubb

Tid og sted: Mandag 20.04.2015 kl. 18.00 til 20.30 på Byggmakker
Tilstede: Håkon, Jonny, Cecilie, Mette, Tonje, Hege og Eva
Meldt forfall: Maria

Sak 22/15 Godkjenning av referatet fra forrige møte
Lest gjennom referatet.
Vedtak: Referatet er godkjent.

Sak 23/15 Post til / fra klubben
·         Mail til trener Mette Johansen – kun 4 påmeldte til kurset. Kurset kolliderer med et Dag-kurs. Vi melder fra til Mette om at vi ikke kan gjennomføre kurset de aktuelle datoene, men spør om datoer seinere. Hege holder kommunikasjonen med kontakten med Mette.
·         Stevnearrangørkurs – Ingen deltok fra oss dessverre.
·         Etterlyse stewardkurs – Eva sender forespørsel til Finnmark Rytterkrets om å presse på for å få gjennomført stewardkurs i Finnmark.
·         Søknadsfrist for midler fra Ishavskraftfondet – frist 1.5.15. Søke midler til tiltak / utstyr for å markere 30 årsjubileum - for eksempel tiltak for barn og unge under en jubileumsmarkering? Tonje videresender mailen til ungdomskomiteen og spør om de har ideer til aktiviteter vi kan søke midler til.
·         Oppsummering fra medlemsmøtet – Eva sender referatet fra medlemsmøtet til alle medlemmene. «Styrekontakten» for den enkelte komite tar kontakt og kaller inn til første møte.
·         Innspill til navn på personer som har gjort en innsats for idretten i Finnmark – frist for innspill på navn 1.5.15. sendes Finnmark Idrettskrets.
·         Forespørsel om å inngå «Lips-avtale» en universalstift som kan selges – ingen minsteavtale, men et priseksempel på 40 esker a 12 stk – gir er inntektspotensiale på kr 14 400,- (pris pr stk inn = kr 30,- / utsalgspris kr 60,-). Utfordring av 2 av styremedlemmene har «eierinteresser» i produktet.
·         Forsikringer – Mette har bestilt forsikringer og fått bekreftelse på mail.

Sak 24/15 Grønt kort personell kurs
Mette og Tonje deltok på Grønt kort kurs i Kirkenes søndag 19.4. Før de kan gjennomføre GK kurs for medlemmer av klubben må de innhente politiattest og få godkjent kompetanse fra NRYF.

Ordningen er noe endret fra tidligere. Kravene er lempet litt på i tillegg til at kurset er detaljstyrt fra NRYF! Det skal være både praktisk og teoretisk prøve for rytterne for godkjenning av rytterne. Beskjed til GK personalet: Om det ikke er forsvarlig å sette rytter på fram ridningsbanen så skal de strykes.

Det er kommet nye bøker, men liten endring. Ikke lenger krav om at det skal være 1 bok pr deltaker, familie/søsken kan dele. Kursholder får gratis kort som skal deles ut til deltakerne.

Veien fram mot godkjenning:
·         Skaffe politiattest
·         Sende inn attestene som videresendes til godkjenning av Kirsten Arnesen
·         Om Mette skal kjøre KRI kurs må hun ha disp. for det

Om dette tar lange tid må vi være på jakt etter om naboklubber skal kjøre GK-kurs og sikre at egne medlemmer får være med på det.

Sak 25/15 Aktivitetsplan for Tana kjøre- og rideklubb
Få inn avtalte kurshelger på terminlista:
·         Avtalte ridekurs - kurs med Ann-Cathrin – 12.-14.6, 31.7.-2.8, 9.-11.10.
·         Kursønsker – Cecilie har sondert interesse for kurs på Facebook og har fått inn forslag om nytt Ellen Ofstad kurs. Vi forsøker å få til et kurs med henne til høsten.
·         Jubileumsarrangement – forlag om en helg i juni. Kolliderer med kurshelg.
·         Kjøring / ridning under Langnesmarkedet – kjøring og eller ridning fra Langnes og nedover veien?
·         Innspill til stevnedatoer – ledige stevnedatoer;
o   Klubbstevne i hallen - be stevnekomiteen finne dato
o   Månedsskifte august - september – D-stevne på Tana vgs. Stevnekomiteen finner dato
·         Jubileum – få til et eget arrangement for å markere klubbens 30-års jubileum. Klubben ble opprettet 23.10.15. Kan være kaldt på den tida, så vi velger heller en helg i september – 19.9.15.
·         Grønt kort kurs – vi gjennomfører dette så snart vi får godkjent personell
·         August – fjelltur fra Storelva til Laksjok med hest

Sak 26/15 Status for økonomi
På konto akkurat nå 71’
Antall betalende medlemmer pr dato: 58. Resten er strøket som medlemmer pr dato.
Antall med hallkort: 14. 2 har ikke fornyet sine kort. 7 nøkler bør hentes inn fra folk som ikke lenger rir / har betalt. Håkon tar saken og samler inn nøkler. Mange velger å kjøpe kort til barna for å få nøkkel – og bruke klippekort når de rir selv.

Utestående fordring: Festeavgift for vangen kr 2,5’

Vi må jobbe for å midler inn til klubben:
·         Anita tar gjerne med seg et brev fra rideklubben og går på sponsorrunde hos bedrifter i Tana.
·         Vedr reklameskilt i hallen; Ta kontakt med bedrifter som lager reklameskilt – tilby bedrifter en ferdig pakke med opptrykk av skilt og min 2 års binding på montering. Jonny forsker litt på dette.

Sak 27/15 Vanning i ridehallen
Vi må sette opp en turnus på vanning. De som bruker hallen får lov å ta hovedansvaret framover våren. Fordele vanning på de 14 som har hallkort pr dato. I turnusen inngår kosting av golv og vasking av doer.

Byggmakker har slanger som har en større diameter enn de vi har. Da vil vanninga ta kortere tid.

Sak 7/15   Samarbeid med NMK-Tana om reguleringsplan - oppfølging
Samarbeid med NMK-Tana vedr reguleringsplan. Info fra møte med Kåre Breivik tidligere i dag.

I desember skrev klubbene under en opsjonsavtale på arealet rundt ridehallen. FeFo har utfra denne satt av område til idrettsanlegg. Kåre har tatt på seg arbeidet med å få utarbeidet og søkt midler til en privat reguleringsplan for området på vegne av NMK-Tana og Tana kjøre og rideklubb.

Målsetting at Kåre gjør jobben fram mot ferdig spillemiddelsøknad. Vi avventer mail med oversikt og pris fra Kåre.

Diskusjon om hvorfor vi skal blande oss inn i dette arealet. Lurt å samkjøre eks parkeringsplasser, felles klubbhus mm – gjør det lettere å få midler når flere klubber har interesser i området.

Neste møte blir styrevervkurset onsdag 20.5.15. kl 17.00 på Byggmakker.

Tanabru 20.4.15.


Eva Britt Birkenes

Sekretær

Medlemsmøte 25.3.15


Tilstede på møtet: Lisa, Jonny, Ellen, Maria, Tonje, Håkon, Mette, Hege og EvaB


Sak: Opprettelse av undergrupper til styret

Opprettelse av undergrupper var tatt opp som sak på klubbens årsmøte 16.2.15. Der ble det bestemt at styret skulle kalle inn til et medlemsmøte med opprettelse av undergrupper som sak. I forkant skulle medlemmene få melde sin interesse for å sitte i ulike undergrupper. I tillegg kunne medlemmene komme med innspill på hvilke grupper vi burde opprette.

Målsetting med gruppene er at flere medlemmer får lov å være aktive og at oppgavene kan velges etter interesse og kompetanse.

I malen som ble sendt ut i forkant av møtet ble det skissert 6 forskjellige komiteer og det ble stilt følgende spørsmål til medlemmene:
·         Har du lyst å sitte i en av komiteene?
·         Hvilke oppgaver mener du de ulike komiteene skal ha ansvar for?
·         Hvor mange medlemmer bør det være i komiteen?
·         Annet som er viktig?
I forkant av møtet var det kommet inn mailer fra 4 medlemmer. Alle ønsket å bidra i stevnekomiteen.


På medlemsmøtet gikk vi gjennom hvem som har meldt seg til de ulike komiteene, hvilke arbeidsoppgaver vi ser at komiteen bør ha ansvar for og hvem som sitter som kontaktperson i styret.
Anleggskomite
·         Kontaktperson styret: Eva
·         Medlemmer: Anita (meldte fra på årsmøtet) og Idunn (sendt mail før medlemsmøtet)
·         Oppgaver:
o   Drøfter, vurderer og fremmer saker til styret vedr anlegg
o   Søke midler til anlegg som ridebaner, andre utendørsanlegg, stall (tippemidler / andre potter)
o   Vurdere områder å etablere anlegg på – ønske om at vi selv forpakter grunnen?
o   Gjøre ferdig regnskapet på feltrittløypa
o   Søke utsettelse for bruk av midlene vi har fått av Sparebank1

Stevnekomite
·         Kontaktperson styret: Mette
·         Medlemmer: Kristin, Arnhild, Anne Lise og Brit Anita
·         Oppgaver:
o   Organisering av stevner fra A til Å
o   Spille inn til styret hvilke stevner klubben bør gjennomføre og tidspunkt for stevner – årlig frist til styret: 25.10. (styret har frist for å sende innspill til kretsen 1.11.)
o   Finne dommere og annet teknisk personell som stevnet krever og organisere transport og overnatting for dem
o   Bruke HorsePro til arrangementet dvs søke godkjenning fra kretsen, utforme invitasjon, ta imot påmeldinger, ta ut dommerprotokoller, føre stevneregnskap, levere resultatene, sende ut resultatlister, sørge for at det leveres stevnerapporter (alt dette gjøres i HorsePro)
o   Finne folk til jobber før, under og etter stevnet – fra stevneleder til rytterrepresentant
o   Ha kommunikasjon med kafekomiteen for å sikre at de vet om arrangementet, informere om antall påmeldte og for å søke å unngå at de samme medlemmene pålegges jobb fra begge komiteene(?)

Ungdomskomite
·         Kontaktperson styret: Håkon
·         Medlemmer: Maria, Lisa, Henriette og Kristin
·         Oppgaver:
o   Komme med forslag til og organisere aktiviteter for barn og unge – flettekurs, stellekurs, andre aktiviteter
o   Finne noen som kan tenke seg å utdanne seg til «Stallpotet»

PR-komite
·         Kontaktperson styret: Tonje
·         Medlemmer: Anne Lise? (tar masse fine bilder og er aktiv på reise J). Ellers må alle medlemmene i klubben oppfordres til å ta bilder og skrive noen få ord om hvor de er og hva de deltar på.
·         Oppgaver:
o   Legge ut bilder og info om aktiviteter klubbens medlemmer deltar på
o   Sende linker til «gla’-saker» til media

Kafekomite – her trenger vi noen som lager systemet
·         Kontaktperson styret: Håkon
·         Medlemmer: Målfrid og Ellen
·         Oppgaver:
o   Ha oversikt over hva som må forberedes i forbindelse med kurs, konkurranser og andre aktiviteter
o   Lage rutiner for avslutning av kafeen – hva gjøres med det som blir «til overs»; fryse ned, levere tilbake mm
o   Lage innkjøpslister
o   Fordele oppgavene med kiosk på de ulike arrangementene på medlemmene

Kurskomite
Det kom ikke inn noen navn på medlemmer som ønsker å sitte i denne komiteen. I stedet for å opprette en komite her gjør vi som følger; Når det kommer innspill fra medlemmer på aktiviteter de ønsker å gjennomføre velger styret ut en kontaktperson i styret som sammen med medlemmet / gruppa av medlemmer legger til rette for og gjennomfører oppgaven.Bonakas 25.3.15.

lørdag 11. april 2015

Hyggelig samling på Parma

Etter lørdagens trening var det 20 små og store medlemmer som møtte på Trattoria Parma.

onsdag 8. april 2015

Treningstider for helgenTrening for Ann Cathrin Lübbe.
Fredag 10.04

14.00
Anja / Zack
14.30
Susanne / Vilja
15.00
Silje / Maija
15.30
Tiril / Nordica
16.00
Maria / Ariston
16.30
Mette / Dionne
17.00
Henriette / Glimt
17.30
Kaisa / Glimt
18.00
Pause
18.30
Moy Susanne/ La Costa
19.00
Lisa / Diva
19.30
Oda / Chappo
20.00
Hannah / Jazz
20.30
Eerika / Skar
21.00
Anita / Antina

Lørdag 11.04

09.00
Hannah / Jazz
09.30
Eerika / Skar
10.00
Maria / Ariston
10.30
Tiril / Nordica
11.00
Oda / Chappo
11.30
Susanne / Vilja
12.00
Silje / Maija
12.30
Pause
13.30
Moy Susanne/ La Costa
14.00
Lisa / Diva
14.30
Mette / Dionne
15.00
Henriette / Glimt
15.30
Kaisa / Glimt
16.00
Julie / Lillebror
16.30
Anita / Antina
17.00
Anja / Zack
Felles middag på Parma for alle som vil det kl 19.30 (Mat/drikke dekker man selv)
Søndag 12.04

08.30
Anja / Zack
09.00
Susanne / Vilja
09.30
Silje / Maija
10.00
Oda / Chappo
10.30
Tiril / Nordica
11.00
Maria / Ariston
11.30
Hannah / Jazz
12.00
Eerika / Skar
12.30
Pause
13.00
Moy Susanne/ La Costa
13.30
Lisa / Diva
14.00
Anita / Antina
14.30
Mette / Dionne
15.00
Henriette / Glimt
15.30
Kaisa / Glimt
16.00
Julie / Lillebror